Recently Changed PagesAikatsu! Season 3 WikiAkari OzoraSumire HikamiHinaki Shinjou/Image GalleryHinaki ShinjouDu-Du-Wa DO IT!Du-Du-Wa DO IT!/Video GalleryCharactersAkari OzoraSumire HikamiHinaki ShinjouImage GalleriesAkari Ozora/Image GallerySumire Hikami/Image GalleryHinaki Shinjou/Image GalleryGood Morning My Dream/Image GalleryDu-Du-Wa DO IT!/Image GalleryVideo GalleriesHinaki Shinjou/Video GalleryDu-Du-Wa DO IT!/Video GalleryGood Morning My Dream/Video GalleryAdminRulesRecent blog postsForum